dimarts, 3 de març del 2015

pd 335

AVUI, 21 de maig de 1991
ELS PARES DE SECUNDÀRIA ENFRONT DELS CONSELLS ESCOLARS
Jaume Sarramona

... ¿No es tracta d'un òrgan on les decisions s'haurien de prendre per consens, per convicció de la seva necessitat en funció de l'objectiu comú que uneix tots els membres, i no pas aplicant mecanismes de funcionament parlamentari, estrictament polítics, en definitiva?...
... les votacions no són ni l'únic ni el millor sistema de funcionament d'institucions on hi ha d'haver continuïtat i responsabilitat professional... (?)
...
El sistema escolar públic ha de superar definitivament la consideració de ser un reducte d'organització "sui generis" (per?)... traslladar esquemes de funcionament estrictament polític a l'organització de les institucions socials que han de donar productes, resultats entesos com a solucions de problemes, pot ser justificable en temps de resistència i de transició política, però cal pensar que, per sort, entre nosaltres aquests temps ja han passat... (segur?)