dimarts, 30 d’agost del 2016

pd 801

EL MÓN/229 - 12/IX/86
DE LA SOCIETAT INDUSTRIAL A LA SOCIETAT POSTINDUSTRIAL (1)
Miquel Porta Perales

... En les línies que segueixen ens aventurarem a pronosticar (no predir) quina podria ser la fesomia d'aquesta nova societat en els tres àmbits en què, a efectes analítics, dividirem l'estructura de la societat.

En l'àmbit tècnic-econòmic assistirem a la més que previsible aturada del creixement quantitatiu típic de l'industrialisme, atès que el creixement té uns límits objectius i les innovacions tècniques i els recursos materials ni són infinits ni poden satisfer les necessitats galopants de creixement del sistema... Presenciarem el pas d'una economia productora de mercaderies a una economia productora de serveis... amb predomini del sector Quinari" ("producció" de salut, educació, oci, investigació, etc.), encarregat de satisfer un més que probable augment de la demanda de necessitats qualitatives...

Podem conjecturar l'aparició de fenomens com els següents: nova distribució ocupacional...; creixement de l'atur estructural i del treball negre o submergit...; reducció de la jornada laboral...; sorgiment del que alguns autors anomenen "societat dual o heterònoma"...; fi de la concepció binària de la producció...; etc.

... la informació i el coneixement seran els "combustibles" clau que posaran en marxa i regiran el funcionament d'aquesta societat que hem anomenat postindustrial.