dimecres, 3 de febrer del 2016

pd 644

TRIUNFO núm. 747  - 21 de maig de 1977
PROBLEMAS LABORALES DE LA CLASE OBRERA (i 2)
Jose Felix Tezanos

(... continuació)

L'ATUR
Un dels problemes concrets més importants amb que s'enfronten els treballadors en un sistema capitalista de producció és l'atur... Qualsevol treballador pot quedar-se sense feina en qualsevol moment sense poder fer res per evitar-ho, ni abans ni després. Es tracta, doncs, d'un esdeveniment que pot quedar completament fora del seu control. El risc fatal de l'atur resulta així per als treballadors un exponent clar de la seva impotència i falta de control sobre el curs dels processos productius dels que tan directament formen part...

JORNADA LABORAL
... el problema de la dilatació excessiva de les jornades laborals, això quan no parlem pròpiament de la pluriocupació...
... Espanya es troba entre els països en que és més llarga la durada de la jornada laboral a les indústries manufactureres. 

ACCIDENTS DE TREBALL
... els accidents de treball, molts cops, no són només fruit de la mala sort, o el "preu" obligatori de la industrialització, sinó que són conseqüència, en gran part, de l'utilització de criteris d'organització de la producció que maximitzen el principi de la major rendabilitat amb el mínim cost, sense tenir en compte les necessitats de seguretat personal.

pd 643

TRIUNFO núm. 747  - 21 de maig de 1977
PROBLEMAS LABORALES DE LA CLASE OBRERA (1)
Jose Felix Tezanos

... els problemes laborals de la classe obrera no afecten només a un únic sector concret d'assalariats, sinó a tots els treballadors en general. Els més importants dels problemes laborals són, sens cap mena de dubtes, els dels sous, els de l'atur, els de la pluriocupació i jornades de treball en general, els de les condicions i els accidents de treball, etcètera.
...
SOUS
En termes generals, la participació dels assalariats espanyols en la renda nacional és molt baixa...
El problema dels baixos nivells salarials es complica amb el de les desigualtats en les rendes dels diferents  grups i categories d'assalariats... Espanya es troba entre els països europeus on més grans són les diferències entre els sous més alts i els més  baixos...
En aquest sentit es pot parlar amb tota propietat d'una clara i important estratificació econòmica en el sí de la mateixa classe obrera.

(continuarà...)