dijous, 5 de març del 2015

pd 337

AVUI, dilluns 17 de juny de 1991
ÈPOCA D'EXÀMENS
Jaume Sarramona

Els exàmens són un mitjà i no l'objectiu de l'ensenyament-aprenentatge escolar. I una altra cosa és igualment certa: quan l'alumne fracassa, també ho fan la institució i el professorat que s'havia proposat educar-lo.

... (els exàmens) s'hauria d'analitzar de quin tipus haurien d'ésser per garantir judicis objectius i exhaustius dels coneixements i les habilitats dels alumnes...
...
Els exàmens no es poden limitar als resultats de l'aprenentatge. Cal valorar també els processos mitjançant els quals s'adquireix aquest aprenentatge, perquè així és possible intervenir abans que els resultats no desitjats es produeixin...
L'alumne té dret a saber què ha fet bé i què ha fet malament, per així tenir la convicció que ha de persistir en el camí seguit fins aleshores o ha de modificar-lo...