dimarts, 12 d’abril del 2016

pd 705

TRIUNFO núm. 728 del 8 de gener de 1977
DEFENSA DE LA PALABRA (6 i 7)
Eduardo Galeano

(6) 
Encendre consciències, revelar la realitat: ¿pot la literatura reivindicar una millor funció en aquests temps i terres nostres? La cultura del sistema, cultura dels succedanis de la vida, emmascara la realitat i anestesia la consciència...
Si la societat tendeix a organitzar-se de manera que ningú es troba amb ningú, i a reduir les relacions humanes al joc sinistre de la competència i el consum, ¿quin paper hi pot fer una literatura del vincle fraternal i la participació solidària?
Hem arribat a un punt en que nomenar les coses implica denunciar-les: ¿davant qui, per a qui?
...
(7)
En aquest sentit, crec que seria un somni d'una nit d'estiu suposar que per vies exclusivament culturals podria arribar a alliberar-se la potència creadora del poble, endormiscada des de ben d'hora per les dures condicions materials i les exigències de la vida...